Natuur

Hindeloopen – gelegen in het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân - is onderdeel van de Friese IJsselmeerkust en ligt grenzend aan:

IJsselmeer
Het IJsselmeer is een uitgestrekt, doorgaans 4-5 meter diep binnenmeer wat ontstaan is door de afsluiting van de Zuiderzee in 1932. Het IJsselmeer vormde lange tijd een zeer voedselrijk milieu. In de winter vormt het IJsselmeer samen met het Markermeer en IJmeer de belangrijkste zoetwatermeren van Noord-West Europa voor duikeenden en zaagbekken.

Naast duikeenden die in het IJsselmeer leven van driehoeksmossels, bestaat de vogelwereld van het open water vooral uit viseters, zoals aalscholver, grote zaagbek, visdief en zwarte stern. Het gebied behoort tot de belangrijkste gebieden voor porseleinhoen, visdief (broedvogels) en nonnetje, kemphaan, reuzenstern en zwarte stern (niet-broedvogels) in Nederland. Voor rustende vogels én als ruigebied voor futen (soms meer dan 10.000 vogels) is dit gebied van groot belang.

Natuurreservaat “Stoenckherne”
Tussen Hindeloopen en Workum ligt natuurreservaat Stoenckherne met buitendijks rietmoeras, natte schrale graslanden en platen en slikken. Het binnendijkse deel, het Workumer Nieuwland, bestaat uit rietmoeras, natte en vochtige schrale graslanden, intensief gebruikte graslanden en akkers. Het is een waterrijk paradijs voor natuurliefhebbers én water- en weidevogels. (Bron: Vogelbescherming Nederland) 

Bocht fan Molkwar
It Fryske Gea legde in 1995 langs de kust van het IJsselmeer, in de Bocht fan Molkwar, een paar eilanden aan. Sindsdien wisselen schraalgrasland, riet, ruigten en de opgespoten zandplaten elkaar af. De aangelegde eilandjes zijn van groot belang voor de kemphaan. De kale grond is een goede broedplek en rond april overnachten er soms zelfs meer dan 15.000 kemphanen. Kleine plevier, bontbekplevier, kluut en kolonievogels als visdief, kokmeeuw en zilvermeeuw zijn andere vaste bewoners. Ook bijzondere pioniers onder de planten vinden hier hun heil, zoals fraai duizendguldenkruid, geelhartje en sierlijk vetmuur.

Op het gemaaide riet- en schraalland van de Bocht van Molkwar broeden weidevogels, waaronder zomertaling en kievit. Ook de gele kwikstaart voelt zich hier thuis. De rietvelden en rietzomen zijn het onderkomen van eenden, bruine kiekendief en opvallend veel baardmannetjes. Ook kleine karekieten, rietzangers en rietgorzen zijn hier te zien en te horen. In kolonieverband broedt de fuut.

De Bocht van Molkwar is niet vrij toegankelijk. Vanaf de vogelkijkhut is het gebied goed te overzien. de hut is te bereiken door vanuit Molkwerum de zeedijk te volgen. Bij de dijk en in de vogelkijkhut treft u informatiepanelen. Naast de Noorderdijk bij Molkwerum, ter hoogte van de vogelkijkhut, is een parkeerplaats. (Bron: It Fryske Gea)

Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân

Agenda

 1. Expositie winter op aardewerk

  14 december 2018 @ 10:00 - 26 september 2019 @ 18:00
 2. De 11stedenzwemtocht door Maarten van der Weijden

  juni 21 @ 08:00 - juni 24 @ 17:00
 3. Sits. Een wereldprocuct in Hindeloopen

  juni 29 @ 11:00 - oktober 31 @ 17:00
 4. Hielper zomerfeest

  juli 27 @ 13:00 - 23:00
 5. IFKS

  augustus 10 @ 09:15 - 14:30