Friese IJsselmeerkust

Hindeloopen is gelegen aan de Friese IJsselmeerkust, een bijzonder stuk natuur in Friesland wat zich uitstrekt vanaf Makkum tot aan Lemmer.

Sudwest-Fryslân, ooit een moerassig, ontoegankelijk gebied, nu een waterrijk paradijs voor natuurliefhebbers én water- en weidevogels“, zo vertelt Staatsbosbeheer.

Workumerwaard
De ten noorden van Workum gelegen Workumerwaard bestaat uit een grazige vegetatie en een aanzienlijke rietzoom. Het herbergt een van de grootste Nederlandse kolonies visdieven met in 2000 1433 paren!

Natuurreservaat “Stoenckherne”
Tussen Hindeloopen en Workum ligt natuurreservaat Stoenckherne met buitendijks rietmoeras, natte schrale graslanden en platen en slikken. Het binnendijkse deel, het Workumer Nieuwland, bestaat uit rietmoeras, natte en vochtige schrale graslanden, intensief gebruikte graslanden en akkers. Het is een waterrijk paradijs voor natuurliefhebbers én water- en weidevogels. (Bron: Vogelbescherming Nederland)

Bocht fan Molkwar
It Fryske Gea legde in 1995 langs de kust van het IJsselmeer, in de Bocht fan Molkwar, een paar eilanden aan. Sindsdien wisselen schraalgrasland, riet, ruigten en de opgespoten zandplaten elkaar af. De aangelegde eilandjes zijn van groot belang voor de kemphaan. De kale grond is een goede broedplek en rond april overnachten er soms zelfs meer dan 15.000 kemphanen. Kleine plevier, bontbekplevier, kluut en kolonievogels als visdief, kokmeeuw en zilvermeeuw zijn andere vaste bewoners. Ook bijzondere pioniers onder de planten vinden hier hun heil, zoals fraai duizendguldenkruid, geelhartje en sierlijk vetmuur.

Op het gemaaide riet- en schraalland van de Bocht van Molkwar broeden weidevogels, waaronder zomertaling en kievit. Ook de gele kwikstaart voelt zich hier thuis. De rietvelden en rietzomen zijn het onderkomen van eenden, bruine kiekendief en opvallend veel baardmannetjes. Ook kleine karekieten, rietzangers en rietgorzen zijn hier te zien en te horen. In kolonieverband broedt de fuut.

De Bocht van Molkwar is niet vrij toegankelijk. Vanaf de vogelkijkhut is het gebied goed te overzien. de hut is te bereiken door vanuit Molkwerum de zeedijk te volgen. Bij de dijk en in de vogelkijkhut treft u informatiepanelen. Naast de Noorderdijk bij Molkwerum, ter hoogte van de vogelkijkhut, is een parkeerplaats. (Bron: It Fryske Gea)

Spectaculaire kust van het Gaasterland
Ten zuiden van Stavoren kenmerkt de Friese IJsselmeerkust zich door het Oudemirdumer- , het Mirnser-, het Rode Klif, De Steile Bank en Mokkebank. Deze laatste 2 vormen een gebied met rietmoerassen, ondiepten, ruigten en zandbanken. Het gebied is voor rustende vogels én als ruigebied voor futen (soms ruim 10.000 vogels) van groot belang.

Agenda

  1. Hylpen 75 jaar bevrijd

    april 17 @ 09:00 - april 19 @ 18:00